Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội dung trong di sản của Người - để vận dụng vào nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trường Lê Duẩn: Lấy "tự cường" làm mục tiêu, lấy "tự lực" làm phương pháp
Trường Lê Duẩn: Lấy "tự cường" làm mục tiêu, lấy "tự lực" làm phương pháp

TTTĐ - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trong chương trình sinh hoạt chi bộ trường Lê Duẩn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lê-nin về quyền con người vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cách mạng Việt Nam. Những giá trị về quyền con người trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa to lớn chỉ đạo về tư tưởng, đường lối và hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta.

Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ở Italy
Nhà nghiên cứu thực hiện ước mơ quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ở Italy

Ngoài những cuốn sách đã được xuất bản, dịch giả Sandra Scagliotti muốn đi sâu nghiên cứu về Hồ Chí Minh với trí thức, với bình đẳng giới và những nỗ lực của Người cho đất nước Việt Nam.

 Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành”
Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác còn chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Quán triệt tư tưởng của Người, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19-5-2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Học Bác về ý chí tự lực, tự cường: Tiền đề của độc lập, động lực của phồn vinh
Học Bác về ý chí tự lực, tự cường: Tiền đề của độc lập, động lực của phồn vinh

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, trong khi hầu hết các nền kinh tế rơi vào suy thoái, Việt Nam vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương ở mức khá. Nhiều địa phương đã vươn lên trở thành những động lực kinh tế quan trọng. Chúng ta đạt được những kết quả đó là do biết tận dụng tốt các cơ hội, khơi dậy trong Nhân dân niềm tin, ý chí về một Việt Nam độc lập, tự cường như mong muốn và lời dạy của Bác Hồ.

100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học 02 chuyên đề học và làm theo lời Bác
100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học 02 chuyên đề học và làm theo lời Bác

Ngày 18/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô dưới hình thức trực tiếp, kết nối với 100% các điểm cầu trực tuyến do các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức, triển khai.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới, những nội dung cơ bản của Chỉ thị; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ trí thức yêu nước và đưa ra những quan điểm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là kim chỉ nam cho việc xây dựng đội ngũ trí thức hiện nay, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.