THƯỜNG TRỰC THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

1. Đ/c Chu Hồng Minh - UV BTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

2. Đ/c Nguyễn Đức Tiến - UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội

3. Đ/c Nguyễn Tiến Hưng - UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội

4. Đ/c Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội

5. Đ/c Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội