Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi Đoàn mạnh” giai đoạn 2023 - 2027

14:52 23/11/2023        2564Xác định việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn từ cấp cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng Chi Đoàn; tạo bước chuyển về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong chỉ đạo sinh hoạt Chi Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 40-HD/TĐTN-TCKT, ngày 19/10/2023 về việc xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 - 2027.

Trong đó, tập trung về công tác tư tưởng chính trị như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin, tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; xây dựng chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức và tổ chức hoạt động. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên.

 

Trên cơ sở định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn của đoàn cấp trên, Chi đoàn tích cực xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hoá trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn; đảm bảo Chi đoàn sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đoàn. Chi đoàn đảm bảo tổ chức đại hội Chi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Chi đoàn thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên đồng thời đầy đủ sổ sách đoàn vụ theo quy định. Phấn đấu 100% đoàn viên Chi đoàn sử dụng, tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không đóng đoàn phí, không sinh hoạt chi đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Chi đoàn chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chi đoàn thực hiện tốt việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đề xuất, báo cáo với cấp uỷ khó khăn trong công tác cán bộ để tháo gỡ kịp thời.Chi đoàn thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức); khuyến khích đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Bí thư Chi đoàn tích cực tham gia hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” để tăng cường giao lưu, học hỏi, rèn luyện.

Xây dựng Chi Đoàn mạnh là thể hiện ý chí quyết tâm của các cấp bộ Đoàn toàn Thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên. Chi Đoàn mạnh là Chi Đoàn có phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, tạo được môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thanh Phong - Ban Tổ chức - Kiểm tra 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC