Chuyển đổi số để xây dựng Thủ đô thông minh

14:23 12/11/2023        767Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.

Chuyển đổi số để xây dựng Thủ đô thông minh

Ảnh minh họa: internet.

Kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Bao gồm 27 chỉ tiêu về chính quyền số với 100 nhiệm vụ, 7 chỉ tiêu về kinh tế số với 77 nhiệm vụ, 14 chỉ tiêu về xã hội số với 6 nhiệm vụ và các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế, đo lường giám sát triển khai, giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, về chính quyền số, đến năm 2025 Hà Nội đặt chỉ tiêu 100% cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình…

Về kinh tế số, đến năm 2025 tỷ trọng kinh tế số trong GRDP thành phố đạt khoảng 30%, tỷ lệ thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt hơn 10%, trên 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử…

Để phát triển xã hội số, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, 90% hộ gia đình được phủ mạng internet băng thông rộng cáp quang…

UBND thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu số theo quy định; không phát triển các ứng dụng nhỏ lẻ, dùng riêng của một đơn vị. Kế thừa các kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo đúng quy định của thành phố từ giai đoạn trước nhưng không đầu tư trùng lặp với các ứng dụng, dịch vụ đã được thành phố triển khai.

Đại đoàn kết

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC