Loading ...
Công tác giáo dục
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt thời kỳ mới
Thứ 6, 09/02/2018 - 14:17
Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, chiều 8/2, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.Dự và chủ trì tọa đàm có GS – TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn.
Đây là chương trình có ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối hướng tới những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2018; là dịp để tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, góp phần bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; vận dụng tư tưởng của tác phẩm nhằm rèn luyện đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Tọa đàm cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và trí thức trẻ về vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.


Trước khi diễn ra tọa đàm các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực thực hiện vai trò và sứ mệnh của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên để góp phần hình thành lớp thanh niên có tâm trong, trí sáng, có ước mơ hoài bão lớn, có bản lĩnh, nhiệt tình, trách nhiệm; đoàn cũng góp phần bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ trẻ ưu tú cho công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Công tác học tập, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” được quan tâm. Trung ương Đoàn đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn; nhân rộng hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua mạng Internet.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị của tổ chức Đoàn trong thời gian qua vẫn còn có những khó khăn, cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để phát huy tích cực hơn nữa, có thể nêu một số điểm như: Các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn giáo điều, hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình thanh thiếu nhi. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi không kịp thời; việc tăng sức đề kháng của mỗi đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trên mạng xã hội còn hạn chế.Toàn cảnh tọa đàm

Với tinh thần đó, tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: bối cảnh, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”; khẳng định sức sống tư tưởng của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta ngày nay; thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của tổ chức Đoàn hiện nay.

Các đại biểu cũng đưa ra cácgiải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của tổ chức đoàn hiện nay. Đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đoàn, sức đề kháng của mỗi đoàn viên thanh niên, phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trên mạng xã hội.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia đầu ngành và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên là một hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”;  hiểu rõ những thành tựu to lớn của đất nước là sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình Việt Nam; góp phần định hướng tư tưởng chính trị, đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa, thành tựu của chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Thành công và những kết quả của tọa đàm hôm nay cũng sẽ giúp các cấp bộ Đoàn và thế hệ trẻ nhận thức đúng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; hiểu rõ vai trò lãnh đạo của chính Đảng vô sản chính là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. Đặc biệt, nó giúp thế hệ trẻ xác định rõ vấn đề cấp thiết hiện nay là cần tiếp tục xây dựng niềm tin về ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Theo TTTĐ